Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ I - НАПРЕДНИ КУРС

Приступ територији и процедурама Републике Србије

Приступ државној граници и прелазак државне границе у Републици Србији регулисан је Законом o граничној контроли,[1] у складу са процедурама и принципима утврђеним Стратегијом интегрисаног управљања границом у Републици Србији, кoja je донета за период од 2017. до 2020.[2] У Стратегији се наглашава да је Законом о министарствима и Законом о полицији Министарство унутрашњих послова одређено као орган државне управе који је надлежан, између осталог, и за послове безбедности државне границе и контролу преласка државне границе. За послове надзора државне границе и послове граничних провера на граничним прелазима, као и компензаторне мере у Републици Србији, надлежна је управа граничне полиције у саставу Дирекције полиције која обавља и послове азила.

 

[1] „Сл. гласник РСˮ, бр. 24/18.

[2] „Сл. гласник РСˮ, бр. 9/17.