Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ V - НАПРЕДНИ КУРС > Специфични стандарди и обзири који се примењују на делотворне правне лекове против решења о враћању или удаљењу странаца

Општа начела

Током година у предметима који се односе на враћање и удаљење странаца из неке земље чланице СЕ у трећу земљу или измештање странаца између земаља чланица отворили су многа питања у вези са „делотворним правним леком” пред ЕСЉП. Међу сценаријима које је ЕСЉП разматрао, могу се направити разлике зависно од категорије странаца на које се мера односи (илегални мигранти, мигранти који су прекорачили допуштени рок боравка у земљи или странци којима је изречена кривична осуђујућа пресуда, као и тражиоци азила или признати корисници међународне заштите), као и зависно од наводних ризика (од повреде апсолутних права, по члану 2. и 3, до навода који се односе на квалификована права, као што су права утврђена у члановима 5. или 8). У суштини, подносиоци представки могу, како се то у пракси показало, указивати на повреду права на делотворан правни лек због процесних или материјалних околности враћања, процесних пропуста који се тичу приступачности правног лека или неделотворности самог правног лека, односно његове немогућности да донесе очекивани резултат (чланови 2. и 3) или да оспори то што, у контексту групног враћања, нису узете у обзир индивидуалне околности (члан 4. Протокола бр. 4).

 

Садржај и обим правног лека који постоји у унутрашњем праву за оспоравање мере о враћању – у смислу супстанцијалних и процесних права – ЕСЉП је такође разматрао и идентификовао његове основне компоненте.

 

Захтеви које правни лек мора да испуни како би се могао сматрати делотворним у смислу ЕКЉП разликују се зависно од тежине последица с којима ће се лице на које се односи решење о враћању вероватно суочити ако то решење буде спроведено, као и од ширег контекста у коме се враћање одвија и специфичних околности самог подносиоца представке.

У контексту азила, ЕСЉП је разматрао специфичне карактеристике правних лекова предвиђених за тражиоце азила. Ту се нарочит значај придаје делотворности правног лека који им, између осталог, омогућује да оспоре меру имиграционог притвора или меру протеривања или да уложе жалбу на одлуку о захтеву за доделу азила.