Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ V - ОСНОВНИ КУРС > Дефинисање „колективног протеривања”

Начела која сходно ЕКЉП важе у погледу забране

Може се рећи да је ЕКЉП међународни инструмент за заштиту људских права који се изричито бави питањем колективног протеривања, посвећујући му се свеобухватно и детаљно, испитујући његове различите аспекте и утицај на индивидуална права.

 

На нивоу ЕКЉП забрана колективног протеривања може се наћи у члану 4. Протокола број 4 који гласи: Забрањено је колективно протеривање странаца. Имајући у виду пажњу која је у овом приручнику посвећена стандардима ЕКЉП и ЕСЉП, детаљна анализа материјалних и процесних аспеката ове одредбе и судске праксе је приказана у Одељку Б.