Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ V - НАПРЕДНИ КУРС > Специфични стандарди и обзири који се примењују на делотворне правне лекове против решења о враћању или удаљењу странаца > Шта се сматра ”враћањем” у смислу ЕКЉП за сврхе члана 13.

Решења о забрани уласка (Хлаифија против Италије)

 

Пример – У предмету Хлаифија и други против Италије (Представка бр. 16483/12), подносиоцима представке издата су решења о забрани уласка, у којима је указано на могућност жалбе у року од 60 дана мировном судији у Агриђенту. Међутим, подносиоци представке су навели да тај правни лек не би обуставио од извршења само решење. Иако ЕСЉП на крају није утврдио повреду права 13. по Конвенцији сагледаног заједно са чланом 4. Протокола бр. 4, специфичне околности наведеног предмета чине га важном референцом.