Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ V - НАПРЕДНИ КУРС > Специфични стандарди и обзири који се примењују на делотворне правне лекове против решења о враћању или удаљењу странаца > Шта се сматра ”враћањем” у смислу ЕКЉП за сврхе члана 13.

Пресретање и спречавање уласка на територију (push-back) (Хирши Џама и други против Италије [Велико веће])

 

У предмету Хирши Џама и други против Италије(Представка бр. 27765/09), о коме је већ било речи у претходним одељцима овог приручника, италијанске власти су пресреле 24 подносиоца представке који су заједно с још око 200 лица путовали на три брода из Либије у Италију. Подносиоци представке су пребачени на италијанске војне бродове на отвореном мору и враћени су у Либију. Подносиоци представке су навели да власти никада нису покушале да их идентификују, нити су их обавестиле о томе куда их возе. Два подносиоца представке преминула су у непознатим околностима након што је представка поднета, за њих 14 УНХЦР у Триполију признао је статус избеглице, а откако је 2011. избила револуција у Либији, адвокат подносилаца представке може да оствари контакт само са шест подносилаца, од којих је једном лицу додељен избеглички статус у Италији.

Осим тога што је у датом предмету ЕСЉП донео веома важне закључке о екстратериторијалној примени Конвенције на отвореном мору, почев од тога да су док су се налазили на италијанским бродовима подносиоци представке били и de jure и de facto под контролом италијанских власти, установио је и повреде члана 3. када је реч о опасности од протеривања (refoulement) и ланчаног протеривања, као и повреда члана 4. Протокола бр. 4. јер су власти пребациле подносиоце представке у Либију, а да нису претходно размотриле индивидуални положај сваког појединачног подносиоца (види даљу анализу овог аспекта у Другом поглављу овог приручника).

Када је реч о правним лековима, ЕСЉП је пресудио да су били повређени члан 13. у вези са чланом 3. Конвенције и члан 13. у вези са чланом 4. Протокола бр. 4. будући да подносиоци представке нису имали приступ ниједном правном леку пре но што су измештени из надлежности Италије.