Библиотека > Закони

Закон о граничној контроли

Овим законом уређују се гранична контрола, полицијска овлашћења у вршењу граничне контроле, као и сарадња између органа државне управе који су надлежни за интегрисано управљање границом.


Сврха обављања граничне контроле је:
1. Обезбеђење државне границе;
2. Заштита живота и здравља људи и животне средине;
3. Спречавање вршења и откривање и расветљавање кривичних дела и прекршаја;
4. Спречавање ирегуларних миграција;
5. Спречавање и откривање других активности и радњи којима се нарушава јавни ред и мир, правни поредак и јавна безбедност.

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-granicnoj-kontroli.html